OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE


Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz

     Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku

     Wymiar czasu pracy: pełen etat

     Zatrudnienie: od 1 stycznia 2017 r. na podstawie umowy o pracę.

  1. Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych;
 • wysoka kultura osobista;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • wykształcenie średnie/wyższe o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne;
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • umiejętność pracy z dziećmi  i  młodzieżą;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • praktyczne umiejętności obsługi komputera, podstawowych programów i urządzeń biurowych.

  2. Wymagania dodatkowe:           

 • znajomość programu bibliotecznego SOWA/MARC21;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dobra organizacja pracy;
 • kreatywność i umiejętności manualne;
 • komunikatywność;
 • gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki;
 • znajomość języka obcego.

  3. Zakres podstawowych czynności:

 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych;
 • obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21;
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa;
 • prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej;
 • upowszechnianie czytelnictwa;
 • udział w skontrum zbiorów;
 • dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy.

  4.  Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
    (Dz.U 133, poz. 883 ze zm.)

  5.  Forma, termin i miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku,
  ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem,
  adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza”.
 • Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

  6.  Uwagi końcowe:

 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

                                                                                                                                                             Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku
                                                                                                                                                                              Elżbieta Duszczak

Kórnik, dnia 5 grudnia 2016 r.

KWESTIONARIUSZ DO POBRANIA


 

 

Informacja o przetargu dotycząca przebudowy
i rozbudowy budynku mieszkalnego
na bibliotekę przy ul. Rynek 16 w Bninie:

http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/przetargi-publiczne/ogloszenie-o-przetargach-2016.html     

 


 

 Serdecznie witamy

Miło nam powitać Państwa na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w serwisie ułatwią Państwu 

 korzystanie ze zbiorów naszej biblioteki i filii.  

Biblioteka w Kórniku mieści się na parterze budynku przy ul. Poznańskiej 65.

Posiada wyodrębniony oddział dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnię dla dorosłych

oraz czytelnię z księgozbiorem podręcznymi czasopismami.

Filia w Bninie zajmuje parter budynku przy ul. Rynek 3,

w którym mieści się wypożyczalnia połączona z czytelnią.

Księgozbiór biblioteki głównej i filii liczy 66.771 wol. książek (stan na 31.12.2015r.),

z czego 17.239 stanowi literatura piękna dla dzieci i młodzieży,

26.714 lite       ratura piękna dla dorosłych, a 22.818 literatura niebeletrystyczna.

Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszych placówek.

 

GODZINY OTWARCIA                           GODZINY OTWARCIA

  Biblioteki Publicznej w Kórniku oraz Filii w Bninie       Biblioteki Publicznej w Kórniku oraz Filii w Bninie

         w okresie od 1 września do 31 maja       w okresie urlopowo-wakacyjnym od 1 czerwca do 31 sierpnia

  ZAPRASZAMY!


POWIĘKSZ GODZINY OTWARCIA