KOMUNIKAT

Informacja o kontynuacji przetargu dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego na bibliotekę przy ul. Rynek 16 w Bninie:

link poniżej

https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/przetargi-publiczne/przetargi-publiczne-na-2019-rok/ogloszenie-o-przetargach-2019.html


Informacja z otwarcia ofert:

https://bip2.wokiss.pl/kornikm/zasoby/files/przetargi/Przetargi%202019/Og%C5%82oszenia%20o%20przetargach%202019/Biblioteka%20K%C3%B3rnik/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Korekta informacji z otwarcia ofert:

https://bip2.wokiss.pl/kornikm/zasoby/files/przetargi/Przetargi%202019/Og%C5%82oszenia%20o%20przetargach%202019/Biblioteka%20K%C3%B3rnik/informacja-z-otwarcia-ofert-korekta.pdf

 

Inormacja o wynikach przetargu:

WYNIKI PRZETARGU - POWIĘKSZ

 

RODO - Ochrona danych osobowych

25-05-2018

Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), (dalej Rozporządzenie) informuję, że:

 

1) administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Kórniku z siedzibą przy ul. Poznańskiej 65, 62-035 Kórnik;

 

2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, adres e-mail: abi@umig.kornik.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności statutowych Biblioteki:

 

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

 

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z realizowaniem zadań przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 

4) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:

 

a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 

b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania poszczególnych zadań Biblioteki;

 

6) każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia działalności przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku. Przy czym podanie danych jest:

 

a) obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa,

 

b) dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji działalności statutowej lub niezawarcie umowy.Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej w Kórniku w wymiarze 1/2 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko.
Komisja rekrutacyjna wybrała:

Pana Michała Andrzejewskiego
zamieszkałego w Biernatkach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Michał Andrzejewski spełnił wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dużą znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych,
rachunkowości i księgowości. Odpowiedział poprawnie na wszystkie zadane pytania. 

                                                                                                           Elżbieta Duszczak

Informacja o przetargu dotycząca przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego
 

na bibliotekę przy ul. Rynek 16 w Bninie:

http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/przetargi-publiczne/ogloszenie-o-przetargach-2016.html     

  Serdecznie witamy

Miło nam powitać Państwa na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w serwisie ułatwią Państwu 

 korzystanie ze zbiorów naszej biblioteki i filii.  

Biblioteka w Kórniku mieści się na parterze budynku przy ul. Poznańskiej 65.

Posiada wyodrębniony oddział dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnię dla dorosłych

oraz czytelnię z księgozbiorem podręcznymi czasopismami.

Filia w Bninie zajmuje parter budynku przy ul. Rynek 3,

w którym mieści się wypożyczalnia połączona z czytelnią.

Księgozbiór biblioteki głównej i filii liczy 66.771 wol. książek (stan na 31.12.2015r.),

z czego 17.239 stanowi literatura piękna dla dzieci i młodzieży,

26.714 lite  ratura piękna dla dorosłych, a 22.818 literatura niebeletrystyczna.

Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszych placówek. Godziny otwarcia Biblioteki Publicznej w Kórniku i filii w Bninie:

  

 

od 1września do 31 maja                                      w okresie urlopowo-wakacyjnym
od 1 czerwca do 31 sierpnia 

 ZAPRASZAMY!

POWIĘKSZ GODZINY OTWARCIA