09-01-2017
09-01-2017
02-01-2017

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza
 na warsztaty 

 PASJOTEKI 
 w dniu 

9 stycznia 2017
godzina od 17:00 do 19:00

temat:

 " Przygotowania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "

 

 Wstęp wolny 

29-12-2016
23-12-2016
23-12-2016

                                                         Kórnik, 23 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU

NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU

 

 Informuję, że w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 23 grudnia br., będącej końcowym etapem procesu rekrutacji, została wybrana

Pani Honorata Krawczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Honorata Krawczyk spełnia wymagania stawiane na stanowisku młodszego bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Kórniku. Posiada odpowiednie predyspozycje, umiejętności i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

                                                    Dyrektor Biblioteki
                                                     Elżbieta Duszczak

 

15-12-2016

Uwaga!
W dniu 24 grudnia-Wigilia (4 sobota miesiąca)
Filia w Bninie będzie nieczynna

Za utrudnienia przepraszamy!

05-12-2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zatrudnienie: od 1 stycznia 2017 r. na podstawie umowy o pracę.

  1. Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych;
 • wysoka kultura osobista;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • wykształcenie średnie/wyższe o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne;
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • umiejętność pracy z dziećmi  i  młodzieżą;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • praktyczne umiejętności obsługi komputera, podstawowych programów i urządzeń biurowych.

  2. Wymagania dodatkowe:           

 • znajomość programu bibliotecznego SOWA/MARC21;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dobra organizacja pracy;
 • kreatywność i umiejętności manualne;
 • komunikatywność;
 • gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki;
 • znajomość języka obcego.

  3. Zakres podstawowych czynności:

 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych;
 • obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21;
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa;
 • prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej;
 • upowszechnianie czytelnictwa;
 • udział w skontrum zbiorów;
 • dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy.

  4.  Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
    (Dz.U 133, poz. 883 ze zm.)

  5.  Forma, termin i miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku,
  ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem,
  adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza”.
 • Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

  6.  Uwagi końcowe:

 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku
Elżbieta Duszczak


Kórnik, dnia 5 grudnia 2016 r.

KWESTIONARIUSZ DO POBRANIA

30-11-2016

Filia w Bninie
serdecznie zaprasza na koncert
Nim pojawi się na niebie pierwszej gwiazdki blask
w wykonaniu młodych muzyków
pod kierunkiem pani Lidii Pedy

Spotkanie odbędzie się
7 grudnia (środa)
o godz. 17.00

Wstęp wolny


29-11-2016

1234567891011
121314151617181920212223
242526272829303132333435
363738394041