19-11-2018
19-11-2018

POWIĘKSZ PLAKAT

„Nic się nie dzieje”

 

Na spotkanie autorskie pod takim tytułem zaprasza Fundacja „APJA” i Biblioteka Publiczna w Kórniku.

Główna postać wydarzenia – Jolanta Ciecharowska, artystka wszechstronnie uzdolniona - autorka dwóch tomików poetyckich („Obcym wstęp wzbroniony”, Kraków 2009 r. i
„Moje nowe kłamstwa”, Poznań 2017 r.), kompozytorka, śpiewaczka, instruktorka teatru oraz plastyczka, malarka i graficzka zaprezentuje swoją twórczość w sali biblioteki
przy ul. Poznańskiej 25 dnia 29 listopada o godz. 18.00. Tytuł spotkania jest jednocześnie tytułem jej wiersza z ostatniego tomiku.

„Wiersze Jolanty to zaśpiewane obrazy i namalowane piosenki” - napisał Mikołaj Bogajewicz, recenzując jej ostatni tomik poetycki.
Poetka komponuje muzykę do wierszy – nie tylko swoich, również do tekstów Grochowiaka, Iwaszkiewicza czy młodych poetów współczesnych,
głównie skupionych wokół Grupy Literycznej na Krechę, do której należy. Często współpracuje z Romualdem Andrzejewskim – poznańskim muzykiem, pianistą,
kompozytorem i aranżerem, autorem muzyki do wielu spektakli teatralnych granych w całym kraju. Obecnie trwają prace nad wspólną płytą twórców.

29 listopada w bibliotece zobaczymy i usłyszymy ich oboje. Będzie można również podziwiać prace plastyczne Jolanty Ciecharowskiej. Wieczór zapowiada się ciekawie. 

Wydarzenie jest częścią projektu „Kultura na oku” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zapraszamy serdecznie!

Lidia Ryś

Fundacja „APJA”

19-11-2018
09-11-2018

Uwaga!

Dzień 12 listopada został ogłoszony
Świętem Narodowym.
W tym dniu Biblioteka Publiczna w Kórniku i filia w Bninie
będą zamknięte!

26-10-2018
26-10-2018

 

Fot.: http://liceumpolonijne.edu.pl

  

Biblioteka w Bninie zaprasza na
wieczór poetycko-muzyczny

z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

Gościnnie wystąpią młodzi muzycy
pod kierunkiem Lidii Brych-Pedy
Spotkanie odbędzie się

8 listopada (czwartek) o godz.16.30.


Wstęp wolny!
Liczba miejsc ograniczona

 

http://liceumpolonijne.edu.pl/wp-content/uploads/2012/11/Polska-moj-kraj1.jpg 
żródło: http://liceumpolonijne.edu.pl
Biblioteka w Bninie zaprasza na wieczór poetycko-muzyczny.

 

Gościnnie wystąpią młodzi muzycy pod kierunkiem Lidii Brych-Pedy
Spotkanie odbędzie się

8 listopada (czwartek) o godz.16.30.

28-09-2018
28-09-2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE

 Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

ogłasza nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz

 Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku;

Wymiar czasu pracy: jeden etat;

Zatrudnienie: od 1 listopada 2018 r. na podstawie umowy o pracę.

1.     Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wysoka kultura osobista;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • wykształcenie: średnie/wyższe o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne;
 • mile widziane przygotowanie pedagogiczne;
 • zdolności animacyjne;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej;
 • praktyczne umiejętności obsługi komputera, podstawowych programów i urządzeń biurowych.

2.     Wymagania dodatkowe:           

 • mile widziana znajomość i doświadczenie w obsłudze programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
 • samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dobra organizacja pracy;
 • kreatywność i umiejętności manualne;
 • komunikatywność;
 • gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie;

3.    Zakres podstawowych czynności:

 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych;

 • obsługa programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego;
 • prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej;
 • upowszechnianie czytelnictwa;

 • udział w skontrum zbiorów;
 • dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy;
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media strona internetowa, Facebook).

4.  Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 • kserokopie/skany świadectw pracy;

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku młodszego bibliotekarza;
 • oświadczenie do rekrutacji bieżącej o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” lub oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Biblioteki Publicznej w Kórniku.”

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5.  Forma, termin i miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65

do dnia 13 października 2018 r. do godziny 12.30

z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza”.

 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl).
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

Elżbieta Duszczak

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Biblioteki;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia
 • zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Biblioteki Publicznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 •  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31 marca 2019 r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

26-09-2018
07-09-2018

1234567891011
121314151617181920212223
242526272829303132333435
3637383940