19-11-2018
09-11-2018

Uwaga!

Dzień 12 listopada został ogłoszony
Świętem Narodowym.
W tym dniu Biblioteka Publiczna w Kórniku i filia w Bninie
będą zamknięte!

26-10-2018
26-10-2018

 

Fot.: http://liceumpolonijne.edu.pl

  

Biblioteka w Bninie zaprasza na
wieczór poetycko-muzyczny

z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

Gościnnie wystąpią młodzi muzycy
pod kierunkiem Lidii Brych-Pedy
Spotkanie odbędzie się

8 listopada (czwartek) o godz.16.30.


Wstęp wolny!
Liczba miejsc ograniczona

 

http://liceumpolonijne.edu.pl/wp-content/uploads/2012/11/Polska-moj-kraj1.jpg 
żródło: http://liceumpolonijne.edu.pl
Biblioteka w Bninie zaprasza na wieczór poetycko-muzyczny.

 

Gościnnie wystąpią młodzi muzycy pod kierunkiem Lidii Brych-Pedy
Spotkanie odbędzie się

8 listopada (czwartek) o godz.16.30.

28-09-2018
28-09-2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE

 Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

ogłasza nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz

 Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku;

Wymiar czasu pracy: jeden etat;

Zatrudnienie: od 1 listopada 2018 r. na podstawie umowy o pracę.

1.     Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wysoka kultura osobista;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • wykształcenie: średnie/wyższe o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne;
 • mile widziane przygotowanie pedagogiczne;
 • zdolności animacyjne;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej;
 • praktyczne umiejętności obsługi komputera, podstawowych programów i urządzeń biurowych.

2.     Wymagania dodatkowe:           

 • mile widziana znajomość i doświadczenie w obsłudze programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
 • samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dobra organizacja pracy;
 • kreatywność i umiejętności manualne;
 • komunikatywność;
 • gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie;

3.    Zakres podstawowych czynności:

 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych;

 • obsługa programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego;
 • prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej;
 • upowszechnianie czytelnictwa;

 • udział w skontrum zbiorów;
 • dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy;
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media strona internetowa, Facebook).

4.  Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 • kserokopie/skany świadectw pracy;

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku młodszego bibliotekarza;
 • oświadczenie do rekrutacji bieżącej o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” lub oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Biblioteki Publicznej w Kórniku.”

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5.  Forma, termin i miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65

do dnia 13 października 2018 r. do godziny 12.30

z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza”.

 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl).
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

Elżbieta Duszczak

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Biblioteki;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia
 • zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Biblioteki Publicznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 •  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31 marca 2019 r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

26-09-2018
07-09-2018
07-09-2018

 

ZAPRASZAMY !!!

POWIĘKSZ PLAKAT

 

19-06-2018

Biblioteka w Bninie serdecznie zaprasza
dzieci w wieku 7-12 lat
na wakacyjne podróże dookoła świata

 

W programie:

* ciekawostki ze świata w formie multimedialnej

* zajęcia plastyczne

* zabawy umysłowe

Spotkania odbędą się
od 2 do 6 lipca w godz. 11.00-12.45

Wstęp wolny!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc

obowiązują zapisy w Filii w Bninie !

1234567891011
121314151617181920212223
242526272829303132333435
363738394041