Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej w Kórniku
25-01-2018

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

w Bibliotece Publicznej w Kórniku

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Głównego Księgowego

 w Bibliotece Publicznej w Kórniku

 

Określenie stanowiska: Główny Księgowy

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu od dnia 01.03.2018 r. 

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust. 2 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), następujące niezbędne wymagania:

 1. Ma obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d)      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

e)      zna ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, kodeksu pracy, prawa zamówień publicznych, płacowych, ZUS oraz prawa podatkowego;

f)       umiejętność obsługi programów komputerowych (Płatnik, pakiet biurowy Microsoft Office lub Open Office), programu kadrowo-płacowego, programu księgowego oraz sprzętu biurowego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
 3. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Biblioteki Publicznej w Kórniku zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 4. Sprawowanie kontroli merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe oraz zapewnienie kontroli formalno-prawnej;
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Biblioteki z uwzględnieniem terminowego regulowania zobowiązań;
 6. Organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową;
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biblioteki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 8. Sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykorzystania środków budżetowych z uwzględnieniem zasady gospodarności i celowości wydatków;
 9. Przygotowywanie projektów budżetu Biblioteki;

10.  Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;

11.  Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej, statystycznej instytucji oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;

12.  Zapewnienie terminowości i zgodności sprawozdań finansowych i statystycznych składanych przez Bibliotekę;

13.  Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie;

14.  Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury;

15.  Obsługa programów komputerowych finansowych w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji;

16.  Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;

17.  Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych;

18.  Prowadzenie ewidencji księgowej, wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

19.  Prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej dla pracowników Biblioteki;

20.  Ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników;

21.  Prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników.

22.  Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań , które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe staż (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 6. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,  korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 922).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie

 

do dnia 13 lutego 2018 r. do godziny 18.30

(decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku)

 

 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”.

Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.