Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny
Biblioteki Publicznej w Kórniku

 I.  Postanowienia ogólne

  § 1

 Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa:
1.
Postanowienia ogólne.
2.
Misja i cele działania Biblioteki.
3.
Organizację Biblioteki.
4.
Zasady funkcjonowania.
5.
Cele i zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy.
6.
Postanowienia końcowe. 
                                                                                                                 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:   

 • Bibliotece – należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną w Kórniku
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku.

 II.  Misja i cele działania

§ 3

Misją Biblioteki jest tworzenie warunków dla zaspakajania potrzeb ogółu społeczeństwa w zakresie działalności czytelniczo-oświatowej, kulturalnej i informacyjnej oraz zapewnienie mieszkańcom warunków do uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 § 4

 Celem działania Biblioteki jest:
1.
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
2.
Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
3.
Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.
4.
Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
5.
Popularyzowanie książki, czytelnictwa i historii regionu.
6.
Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspakajania zainteresowań środowiska.
7.
Udzielanie innym bibliotekom fachowej pomocy.
8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

  IIIOrganizacja Biblioteki

  § 5

1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotecznej.
2.
Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
3.
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
4.
Siedziba biblioteki znajduje się w Kórniku przy ulicy Poznańskiej 65.
5.
Kierownictwo biblioteki sprawuje Dyrektor.

§  6

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.
2.
W Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.
3.
Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 7

1. W skład struktury organizacyjnej biblioteki wchodzą następujące oddziały i  stanowiska:
   a) Biblioteka w Kórniku:
       -
Czytelnia
       - Oddział dla dzieci
       - Wypożyczalnia dla dorosłych
       - Dział księgowości
       - Dział gospodarczy
  
b) Filia w Kórniku (Bninie):
       - Kierownik filii
       - Wypożyczalnia
       - Dział gospodarczy

IV. Zasady funkcjonowania Biblioteki
§ 8

1. Dyrektor jako sprawujący kierownictwo biblioteki ponosi odpowiedzialność za wynik pracy instytucji.
2.
Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników biblioteki.
3.
W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
4.
Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie biblioteki, organizację pracy oraz nadzoruje działalność poszczególnych stanowisk pracy.
5.
Pracownicy Biblioteki w wykonaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
6.
Szczegółowe podziały zadań określają indywidualne zakresy czynności pracowników.
7.
Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:
    - praworządności i przestrzeganiu obowiązujących przepisów,
    - planowania pracy,
    - wzajemnego współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań,
    - kontroli wewnętrznej,
    - służebności wobec społeczności lokalnej.

§ 9

 1. W bibliotece stosuje się  kontrolę wewnętrzną, która obejmuje:
    -
samokontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy, do której są zobowiązani wszyscy pracownicy,
    -
kontrolę funkcjonalną, sprawowaną z urzędu w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników funkcyjnych.

 V.  Cele i zakres działania poszczególnych  stanowisk pracy
§ 10

 1. Podział zadań i kompetencje pracy oraz kontrolę wykonywania zadań realizowanych  przez poszczególnych pracowników dokonuje dyrektor Biblioteki.
2.
Do ogólnych zadań i obowiązków pracowników należy:
    -
odpowiedzialność wobec dyrektora za realizowanie powierzonych zadań,
    -
odpowiedzialność za prawidłową organizację pracy na swoim stanowisku,
    -
doskonalenie umiejętności zawodowych,
    -
wykonywania pracy stosownie do otrzymanych zakresów czynności.

§ 11

 Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1.
Reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz.
2.
Nadzór nad działalnością merytoryczną instytucji.
3.
Nadzór i odpowiedzialność materialna nad zbiorami i majątkiem Biblioteki.
4.
Wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych.
5.
Sprawowanie kontroli wewnętrznej.
6.
Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników.
7.
Przyjmowanie, zwalnianie i nagradzanie pracowników.
8.
Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
9.
Opracowywanie planów i sprawozdań Biblioteki.
10.
Ustalanie zakresu czynności pracowników.
11.
Współpraca z bibliotekami innych sieci oraz szkołami i instytucjami kultury.
12.
Zaopatrywanie Biblioteki w niezbędne materiały biurowe, środki czystości i sprzęt biurowy i biblioteczny. 

§ 12
 Czytelnia

Stanowisko ds. informacji bibliograficznej, udostępniania księgozbioru podręcznego, księgozbioru regionalnego oraz czasopism. 
Do podstawowych zadań należy:

 • znajomość księgozbioru podręcznego,
 • znajomość zawartości czasopism,
 • tworzenie,  uzupełnianie i aktualizowanie kartotek wycinków prasowych dot. regionu,
 • tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych,
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych i dokumentów życia społecznego,
 • dokonywanie zakupu i prenumerata czasopism,
 • udostępnianie książek i czasopism,
 • udzielanie informacji z określonej  dziedziny wiedzy lub na określony temat,
 • prowadzenie dokumentacji działalności czytelni,
 • przygotowywanie wystaw tematycznych,
 • obsługa kserokopiarki dla potrzeb czytelników,
 • współudział w imprezach czytelniczych,
 • dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych,

§ 13
Oddział dla dzieci

 Stanowisko ds. gromadzenia, udostępniania i informacji dla dzieci i młodzieży.
Do podstawowych zadań należy:

 • gromadzenie i opracowywanie księgozbioru dla dzieci i młodzieży,
 • udostępnianie i wypożyczanie księgozbioru,
 • prowadzenie selekcji księgozbioru,
 • prowadzenie różnych forma pracy z czytelnikiem,
 • przygotowywanie wystaw tematycznych,
 • współpraca ze szkołami i przedszkolami,
 • udzielanie informacji  z określonej dziedziny lub na określony temat,
 • prowadzenie dokumentacji działalności,
 • obsługa kserokopiarki dla potrzeb czytelników,
 • współudział w imprezach czytelniczych,
 • dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych,

 § 14
 Wypożyczalnia dla dorosłych

 Stanowisko ds. udostępniania literatury dla dorosłych.
Do podstawowych zadań należy:

 • gromadzenie i opracowywanie księgozbioru dla dorosłych,
 • udostępnianie i wypożyczanie księgozbioru,
 • prowadzenie selekcji księgozbioru,
 • prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem,
 • przygotowywanie wystaw tematycznych,
 • współpraca ze szkołami,
 • udzielanie informacji z określonej dziedziny lub na określony temat,
 • prowadzenie dokumentacji działalności,
 • współudział w imprezach czytelniczych,
 • obsługa kserokopiarki dla potrzeb czytelników,
 • dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych,

 § 15
 Dział księgowości

Stanowisko ds. księgowości.
Do podstawowych zadań należy:

 • prowadzenie obsługi finansowej pracowników,
 • prowadzenie rachunkowości finansowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji wg aktualnych przepisów,
 • realizowanie płatności,
 • sporządzanie sprawozdań i planów finansowych,

§ 16
Dział gospodarczy

Stanowisko ds. utrzymania czystości:
Do podstawowych zadań należy:

 • dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Biblioteki,
 • codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń Biblioteki,
 • dbałość o estetyczny wygląd otoczenia Biblioteki,
 • odśnieżanie dojścia do Biblioteki,
 • dbałość o zieleń doniczkową,

 § 17
Filia w Kórniku (Bninie)

 Zadania i struktura filii bibliotecznej.
1. Filia biblioteczna stanowi komórkę organizacyjną Biblioteki i zlokalizowana jest poza siedzibą biblioteki w Kórniku (Bninie), ul. Rynek 3.
2. Filia posiada samodzielny lokal, swój księgozbiór i kierowana jest przez kierownika filii.
3. Filia służy do usprawnienia obsługi czytelników rejonu objętego swoją działalnością.
4. Nadzór merytoryczny i administracyjny sprawuje Dyrektor Biblioteki.
5. Do podstawowego zakresu działania filii należy:  

 • dokonywanie zakupów księgozbioru,
 • dokonywanie zakupu i prenumerata czasopism,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji placówki,
 • udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych,
 • prowadzenie selekcji księgozbioru,
 • dbanie o terminowy zwrot wypożyczonych materiałów  bibliotecznych,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych oraz dokumentów życia społecznego,
 • tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie kartoteki wycinków prasowych dot. regionu,
 • tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych,
 • popularyzowanie książki i czasopisma poprzez różne formy pracy z czytelnikiem,
 • współpraca ze szkołami i przedszkolami,
 • przygotowywanie wystaw tematycznych,
 • sporządzanie planów i sprawozdań,
 • współudział w imprezach czytelniczych,

6. W skład struktury organizacyjnej filii wchodzą stanowiska:
    - kierownika filii,
    -
działu wypożyczalni,
    -
działu gospodarczego,

§ 18
Postanowienia końcowe

1. Podstawowymi dokumentami określającymi działalność Biblioteki oraz jej strukturę organizacyjną są:
    - Statut biblioteki,
    - Regulamin organizacyjny,
    - Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dn. 23.04.1999 r. regulujące zasady wynagradzania pracowników.
2. W siedzibie biblioteki i filii na widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja o godzinach udostępniania zbiorów bibliotecznych, oraz regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki.
3. Zarządzenia Dyrektora i inne podlegające ogłoszeniu informacje podaje się do wiadomości pracownikom i czytelnikom poprzez udostępnienie ich w widocznych miejscach.
4. Wszelkie skargi i wnioski winny być umieszczone w „Księdze skarg i wniosków” wywieszonej w widocznym miejscu.

 

 

Regulamin wydarzeń organizowanych przez  Bibliotekę Publiczną w Kórniku i Filii w Kórniku/Bninie

część 1

część 2

część 3