NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

Drukuj
04-03-2015

    NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA


    Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

    ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarza 

 


     Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku

     Wymiar czasu pracy: pełen etat

     Zatrudnienie: od 1 kwietnia 2015 r.


1.      Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,
 • wysoka kultura osobista,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe, średnie o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • umiejętność pracy z dziećmi  i  młodzieżą,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • praktyczne umiejętności obsługi komputera, podstawowych programów i urządzeń biurowych.


  2. Wymagania dodatkowe:           

 • znajomość programu bibliotecznego SOWA/MARC21,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • kreatywność i umiejętności manualne,
 • komunikatywność,
 • gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 • znajomość języka obcego.

3.  Zakres podstawowych czynności:

 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych,

 • obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21,
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa,
 • prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej,
 • upowszechnianie czytelnictwa,
 • udział w skontrum zbiorów,
 • dbałość o stan powierzonego mienia.

 

  4.  Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)


5.  Forma i termin składania ofert:

 • Wymagane oferty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 r. - do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Bibliotekarza”.
 •  Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.


6.  Uwagi końcowe:

 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

Elżbieta Duszczak


Kórnik, dnia 4 marca 2015 r.