Regulamin organizacyjny

mar 6, 2021

Regulamin organizacyjny
Biblioteki Publicznej w Kórniku

Rozdział I
§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Kórniku, zwanej dalej „Biblioteką”, określa:
1.organizację Biblioteki,
2. zasady funkcjonowania Biblioteki,
3. zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy oraz zadania komórek organizacyjnych,
4. zakres obowiązków Dyrektora.

§ 2

Biblioteka Publiczna w Kórniku działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (U. z 2020.194);
2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 2019.1479);
3. aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej w Kórniku;
4. statutu Biblioteki Publicznej w Kórniku.

§ 3

Cele i zadania, teren i zakres działalności oraz organy i źródła finansowania Biblioteki określa jej statut nadany uchwałą Nr XXXVII/407/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Kórniku.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Bibliotece – należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną w Kórniku wraz z Filią w Kórniku/Bninie,
Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku.

Rozdział II
§ 5
Organizacja Biblioteki

1.Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą:
1) Dyrektor;
2) Główny Księgowy;
3) Dział administracyjno-gospodarczy;
4) Biblioteka Główna;
a) Wypożyczalnia dla dorosłych,
b) Oddział dla dzieci i młodzieży,
c) Czytelnia,
5) Filia w Kórniku/Bninie:
a) Kierownik filii,
c) Wypożyczalnia i czytelnia.
2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa schemat organizacyjny, ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.Pracownicy Biblioteki Głównej, Główny Księgowy, pracownicy Działu administracyjno-gospodarczego oraz kierownik Filii są bezpośrednio podporządkowani Dyrektorowi i ponoszą odpowiedzialność za należyte wykonywanie zadań objętych zakresem ich obowiązków. Pracownicy Wypożyczalni i czytelni w Filii w Kórniku/Bninie podlegają kierownikowi Filii.

Rozdział III
§ 6
Zasady funkcjonowania Biblioteki

Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:
– praworządności i przestrzeganiu obowiązujących przepisów,
– planowania pracy,
– wzajemnego współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań,
– służebności wobec społeczności lokalnej.

§ 7

1.Dyrektor jako sprawujący kierownictwo Biblioteki ponosi odpowiedzialność za wynik pracy instytucji.
2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Biblioteki.
3. Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie Biblioteki, organizację pracy oraz nadzoruje działalność poszczególnych stanowisk pracy.
4. Pracownicy Biblioteki w wykonaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
5. Do obowiązków pracowników Biblioteki należy w szczególności:
1) zaznajamianie się z wprowadzanymi lub nowelizowanymi przepisami dotyczącymi zadań i spraw objętych zakresem ich obowiązków;
2) przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
3) przestrzeganie dyscypliny pracy;
4) przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
5) sumienne i rzetelne wykonywanie pracy;
6) prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw;
7) podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
6. Szczegółowe podziały zadań określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

Rozdział IV
Zakres działania poszczególnych stanowisk pracy oraz komórek organizacyjnych

§  8
Dyrektor

1.Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem i należyte funkcjonowanie Biblioteki, w tym w szczególności za wykonywanie zadań nałożonych na Bibliotekę.
3. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością Biblioteki.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy.
5. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wskazany pracownik Biblioteki na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Dyrektora.
6. Do głównych obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie działalności Biblioteki;
2) zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki;
3) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy oraz dokonywanie podziału zadań i czynności między poszczególnymi stanowiskami pracy;
4) zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
5) nadzór i kontrola prawidłowości i terminowości wykonywanych zadań;
6) zatrudnianie i zwalnianie oraz nagradzanie i awansowanie pracowników Biblioteki oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach kadrowych;
7) planowanie działalności Biblioteki oraz opracowywanie planów finansowych i sprawozdań;
8) racjonalne i efektywne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi;
9) przeprowadzanie inwentaryzacji;
10) prowadzenie remontów pomieszczeń Biblioteki;
11) rozpatrywanie skarg i wniosków;
12) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§ 9
Główny Księgowy

Główny Księgowy zajmuje się obsługą finansowo-księgową i jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) prowadzenie rachunkowości Biblioteki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym przez złożenie podpisu;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, przez złożenie swojego podpisu;
5) dekretacja i księgowanie dowodów księgowych;
6) obliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz sporządzanie odpowiednich dokumentów w tym zakresie i terminowe przekazywanie do właściwych organów;
7) sporządzanie przy współudziale Dyrektora planów finansowych i sprawozdań;
8) znajomość i właściwe stosowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki finansowej;
9) inne zadania zlecone przez Dyrektora.

§ 10
Dział administracyjno-gospodarczy

Do głównych zadań działu należy:
1) prowadzenie spraw kadrowych i administracyjno-biurowych Biblioteki,
2) ewidencja poczty przychodzącej i wychodzącej,
3) wspieranie Dyrektora w przygotowywaniu pism i dokumentacji,
4) zaopatrywanie Biblioteki w materiały biurowe i inne materiały niezbędne do funkcjonowania Biblioteki,
5) prowadzenie kasy i sporządzanie raportu kasowego,
6) prowadzenie ewidencji wyposażenia pomieszczeń,
7) utrzymanie należytego porządku w budynkach Biblioteki,
8) inne zadania zlecone przez Dyrektora.

§ 11
Biblioteka Główna

1. Wypożyczalnia dla dorosłych
Do podstawowych zadań należy w szczególności:
1) planowanie, zakup i opracowywanie księgozbioru dla dorosłych, księgozbioru podręcznego oraz zbiorów regionalnych i życia społecznego,
2) rejestracja i ewidencja czytelników,
3) wypożyczanie i przyjmowanie materiałów bibliotecznych,
4) prowadzenie selekcji księgozbioru,
5) prowadzenie postępowań o zwrot przetrzymywanych książek,
6) przygotowywanie i organizowanie wystaw i imprez promujących kulturę i czytelnictwo,
7) współdziałanie z innymi podmiotami, w tym instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, celem poszerzania i wzbogacania oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Kórnik,
8) informowanie społeczności lokalnej o podejmowanych działaniach i inicjatywach kulturalnych,
9) prowadzenie dokumentacji działalności,
10) współudział w imprezach czytelniczych,
11) dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych,
12) inne zadania zlecone przez Dyrektora.

2. Oddział dla dzieci i młodzieży
Do podstawowych zadań należy:
1) planowanie, zakup i opracowywanie księgozbioru dla dzieci i młodzieży,
2) rejestracja i ewidencja czytelników,
3) wypożyczanie i przyjmowanie materiałów bibliotecznych,
4) prowadzenie selekcji księgozbioru,
5) prowadzenie postępowań o zwrot przetrzymywanych książek,
6) prowadzenie różnych form pracy z młodym czytelnikiem,
7) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej na terenie Gminy Kórnik, m.in. przez organizowanie różnych form zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kórnik (np. popołudnia z książką, konkursów czytelniczych i plastycznych),
8) współpraca ze szkołami i przedszkolami;
9) informowanie społeczności lokalnej o podejmowanych działaniach i inicjatywach kulturalnych organizowanych dla dzieci i młodzieży,
10) prowadzenie dokumentacji działalności,
11) współudział w imprezach czytelniczych,
12) dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych,
13) inne zadania zlecone przez Dyrektora.

3. Czytelnia
Do podstawowych zadań należy:
1) zakup, prenumerata i ewidencja czasopism,
2) rejestracja i ewidencja czytelników,
3) udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu w czytelni,
4) prowadzenie czytelni komputerowej,
5) prowadzenie selekcji księgozbioru,
6) prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem,
7) przygotowywanie i organizowanie wystaw i imprez promujących kulturę i czytelnictwo,
8) współdziałanie z innymi podmiotami, w tym instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, celem poszerzania i wzbogacania oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Kórnik;
9) informowanie społeczności lokalnej o podejmowanych działaniach i inicjatywach kulturalnych,
10) prowadzenie dokumentacji działalności,
11) współudział w imprezach czytelniczych,
12) dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych,
13) inne zadania zlecone przez Dyrektora.

§ 12
Filia w Kórniku/Bninie

Zadania i struktura filii.
1. Filia w Kórniku/Bninie stanowi komórkę organizacyjną Biblioteki i zlokalizowana jest poza siedzibą biblioteki – w Kórniku/Bninie, ul. Rynek 16.
2. Filia posiada samodzielny budynek oraz swój księgozbiór i kierowana jest przez kierownika Filii.
3. Filia służy do usprawnienia obsługi czytelników rejonu objętego swoją działalnością.
4. Za prawidłowe funkcjonowanie i organizację pracy w Filii odpowiada Kierownik filii.
5. Nadzór merytoryczny i administracyjny sprawuje Dyrektor Biblioteki.
6. Do podstawowych zadań filii należy:
1) planowanie, zakup i opracowywanie księgozbioru dla dorosłych, dzieci, młodzieży oraz księgozbioru podręcznego, zbiorów regionalnych i życia     społecznego,
2) rejestracja i ewidencja czytelników,
3) wypożyczanie i przyjmowanie materiałów bibliotecznych,
4) prowadzenie selekcji księgozbioru,
5) dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie postępowań o zwrot przetrzymanych książek,
6) zakup, prenumerata i ewidencja czasopism,
7) prowadzenie czytelni komputerowej,
8) prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, organizowanie wystaw i imprez promujących kulturę i czytelnictwo na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
9) współdziałanie z innymi podmiotami, w tym instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, celem poszerzania i wzbogacania oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Kórnik,
10) inne zadania zlecone przez Dyrektora.
7. Kierownik Filii podlega bezpośrednio Dyrektorowi i ponosi odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, a w szczególności:
1) planowanie, organizowanie i przydzielanie zadań pracownikom,
2) nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem Filii oraz wykonywaniem zadań przez pracowników,
3) opracowywanie planu merytorycznego i sporządzanie sprawozdania K-03 (GUS) dotyczącego działalności filii,
4) bezpośrednie wykonywanie zadań wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez Dyrektora, a dotyczących stanowiska pracy.

Rozdział V
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Struktura organizacji wewnętrznej określa podstawowe zadania pracowników i stanowi wytyczne do opracowania szczegółowych zakresów czynności  poszczególnych pracowników.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami szczegółowymi decyduje Dyrektor.
3.Regulamin organizacyjny może być zmieniony w trybie określonym dla jego nadania.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.