Regulamin Czytelni

Korzystanie ze zbiorów Czytelni

 

  1.   Na miejscu ze zbiorów czytelni mogą korzystać zarejestrowani w Bibliotece Użytkownicy.
  2.  Prawo do korzystania z czytelni Użytkownik uzyskuje po okazaniu Karty Czytelnika lub w przypadku jej braku dowodu tożsamości, wpisaniu się do zeszytu odwiedzin, który stanowi jednocześnie zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania regulaminu czytelni.
  3. Z księgozbioru podręcznego czytelni można korzystać tylko na miejscu.
  4. Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania m.in. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na ściśle określony czas, pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu po uprzednim ich odnotowaniu przez bibliotekarza i potwierdzeniu wypożyczenia przez Użytkownika na papierowej Karcie Czytelnika.
  6. Użytkownik posiada swobodny dostęp do czasopism bieżących, z których może korzystać na miejscu lub wypożyczyć do domu.
  7. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 10 egz. czasopism. Dzienniki i tygodniki na okres do 7 dni, a pozostałe na 14 dni.
  8. Dzienniki z dnia bieżącego są dostępne tylko na miejscu.
  9. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Użytkownik i mają zastosowanie zapisy zawarte w 4 ust. 4-6.
  10. W przypadku przetrzymywania książek lub czasopism ponad określony termin mają zastosowanie zapisy zawarte w 5 ust. 1-3.