Regulamin korzystania z Internetu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

1. Dostęp do Internetu jest bezpłatny.
2. Internet jest dostępny w godzinach otwarcia biblioteki i filii.
3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych.
4. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. Obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących komunikacji, np.czatów, gadu-gadu,wysyłania sms-ów, kartek internetowych.
5. Zabrania się korzystania ze stron zawierające informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.
6. Zabronione jest wykorzystywanie komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika – może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach 2 osoby).
9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę oraz czystość i porządek w czasie i po zakończeniu korzystania ze sprzętu komputerowego.
10. Okrycia wierzchnie należy zostawiać na wieszakach w korytarzu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
11. Zaimportowane pliki można zapisywać jedynie na fabrycznie nowych dyskietkach zakupionych u bibliotekarza.
12. Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany konfiguracji oraz dokonywania samodzielnych”napraw”.
13. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Pod żadnym pozorem nie wolno uruchamiać ani instalować żadnych programów, aplikacji czy też przeglądarek. Zabrania się również odtwarzania plików z własnych dyskietek czy CD-ROM.
14. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń sprzętu i oprogramowania wynikających z jego winy.
15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzic.
16. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
17. Warunkiem korzystania ze stanowiska Ikonk@ jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie własnoręcznego wpisu i podpisu w zeszycie „Ewidencji Internautów”. Podpis jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
18. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu. W przypadku stwierdzenia naruszenia tych zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
19. Osobom nie stosującym się do powyższego Regulaminu zostanie odebrane prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.