Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

utworzone przez | mar 7, 2021

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

Z DOSTĘPEM DO INTERNETU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU

 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

        Regulaminie oznacza to Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do

        internetu w Bibliotece Publicznej w  Kórniku oraz Filii w Kórniku/Bninie;

        Bibliotece oznacza to Bibliotekę Publiczną w  Kórniku oraz Filię w Kórniku/Bninie.

 • 1

Zasady korzystania

 

 1. Dostęp do Internetu jest bezpłatny. Internet jest dostępny w godzinach otwarcia Biblioteki Publicznej w Kórniku i Filii w Kórniku/Bninie maksymalnie do pół godziny przed zamknięciem Biblioteki.

 

 1. Stanowiska komputerowe w Bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych, niezbędnych w procesie kształcenia i uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

 

 1. Warunkiem korzystania ze stanowiska komputerowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie własnoręcznego wpisu i podpisu w „Rejestrze odwiedzin  Czytelni Internetowej”. Podpis jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

 1. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Decyzję o wydłużeniu czasu podejmuje Bibliotekarz.

 

 1. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.

 

 1. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez Użytkownika.

 

 1. Dla komfortu pracy wszystkich Użytkowników w Bibliotece należy zachować ciszę oraz czystość

i  porządek w czasie i po zakończeniu korzystania ze sprzętu komputerowego.

 

 1. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w miejscu wskazanym przez Bibliotekarza.

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możliwość bezpłatnego wydruku dokumentów Użytkownikom w szczególnej

 

 1. W kwestiach porządkowych stosuje się przepisy 8 regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Kórniku.

 

 • 2

Ograniczenia

 

 1. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.

 

 1. Zabrania się korzystania ze stron zawierających informacje o charakterze nieprzyzwoitym m.in. pornograficznym, wulgarnym, rażącym uczucia.

 

 1. Zabronione jest wykorzystywanie komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 

 1. Nie zezwala się Użytkownikom na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany konfiguracji oraz dokonywania samodzielnych napraw.

 

 1. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Pod żadnym pozorem nie wolno uruchamiać ani instalować żadnych programów, aplikacji czy też przeglądarek. Zabrania się również odtwarzania własnych plików z wyłączeniem pism, dokumentów urzędowych.

 

 1. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera jeżeli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

 

 1. Po zakończeniu pracy na stacjonarnym stanowisku internetowym Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Bibliotekarzowi.

 

 • 3

Odpowiedzialność Użytkownika

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń sprzętu i oprogramowania wynikających z jego winy.

 

 1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać Bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo Użytkownik. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 1. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu. W przypadku stwierdzenia naruszenia tych zasad Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy Użytkownika.

 

 1. Osobom, które nie stosują się do powyższego Regulaminu zostanie odebrane prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego na okres wskazany przez Bibliotekarza.

 

 • 4

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Kórniku.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r.