Regulamin korzystania ze zbiorów

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W KÓRNIKU

Postanowienia ogólne
§ 1

        Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki Publicznej w Kórniku zwanej dalej „Biblioteką” oraz uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

Zbiory Biblioteki udostępniane są na zewnątrz i na miejscu oraz drogą wypożyczeń międzybibliotecznych:

 • w Bibliotece w Kórniku, tzn. Oddziale  dla dzieci, Wypożyczalni dla dorosłych oraz Czytelni,
 •  w Filii Biblioteki w Bninie.

 § 3

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

§ 4
Prawo korzystania

1. W bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji czytelników.
2. Z biblioteki mogą korzystać osoby zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie miasta i gminy oraz najbliższej okolicy.
3. Pozostałe osoby prawo do korzystania z wypożyczeń uzyskują po opłaceniu kaucji w wysokości 2-krotnej aktualnej wartości wypożyczanej książki.
4. Osoby pełnoletnie przy zapisie zobowiązane są do:

 •  okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki,
 • czytelnego wypełnienia Karty zapisu i złożenia na niej podpisu potwierdzającego zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki oraz potwierdzającego zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych, naukowych i promocyjnych,
 • złożeniu  czytelnego podpisu w obecności bibliotekarza na  Karcie czytelnika.

5. Czytelnik otrzymuje tylko jeden numer identyfikacyjny, który będzie mu służył przez cały okres korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich oddziałach biblioteki.
6. Karta czytelnika jest aktualna przez jeden rok kalendarzowy i podlega corocznemu prolongowaniu.
7. Przedłużenie ważności Karty czytelnika następuje po aktualizacji danych czytelnika na karcie zapisu oraz sprawdzeniu ich z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.
8. W przypadku zagubienia lub kradzieży elektronicznej Karty czytelnika czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bibliotekę.
9. W przypadku zagubienia, kradzieży  lub zniszczenia elektronicznej Karty czytelniczej czytelnikowi  przysługuje inna  z nowym numerem identyfikacyjnym.
10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą czytelniczą przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia jej przez właściciela.
11. Za czytelników niepełnoletnich odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.12. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska lub stałego miejsca zamieszkania.

§ 5
 Wypożyczanie

1. W Bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
2. System elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów nie przewiduje pisemnego potwierdzenia zwrotu książek.
3. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 10 książek, w uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.
4. Książki z literatury pięknej wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, a  z działu literatury popularno-naukowej na okres nie dłuższy niż 50 dni.
5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
7. Czytelnik, który zalega z terminowym zwrotem książek w jednej placówce, nie będzie mógł dokonywać  wypożyczeń w drugiej placówce.
8. Na prośbę czytelnika bibliotekarz na miejscu w bibliotece może zamówić  książki aktualnie wypożyczone.
9. Czytelnik składający zamówienie na wybrane pozycje, powinien dowiadywać się telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez autoryzowany dostęp  do swojego konta  lub osobiście u  bibliotekarza  czy książka jest już dostępna.
10. W każdej chwili czytelnik ma prawo wycofać złożone wcześniej zamówienie.
11. Wybrane książki w bibliotece czytelnik zgłasza u bibliotekarza, jemu też zwraca książki wypożyczone.
12. Z księgozbioru podręcznego Oddziału dla dzieci i Filii w Bninie czytelnik może korzystać tylko na miejscu, a w uzasadnionych przypadkach   za zgodą bibliotekarza i na określony czas książki mogą być wypożyczone do domu.
13. Niepełnoletni czytelnicy mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
14. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, itp.

§ 6

1. Czytelnik może każdorazowo sprawdzić stan swojego konta i termin zwrotu wypożyczonych  książek poprzez  katalog biblioteki  znajdujący się w sieci Internet.
2. Czytelnik może zamawiać przez Internet aktualnie wypożyczone pozycje, usuwać złożone zamówienia i uzyskać informacje o książkach zarezerwowanych dla siebie.
3. Zarezerwowane książki czytelnik powinien odebrać w terminie siedmiu (7) dni.
4. Rezerwacja po upływie siedmiu (7) dni jest anulowana.
5. Czytelnik, który wyrazi chęć wglądu poprzez katalog biblioteki do swojego konta, musi skontaktować się osobiście z obsługą biblioteki w celu uzyskania hasła uprawniającego do zdalnego autoryzowanego dostępu do swojego konta.
6. Po uzyskaniu zdalnego dostępu  do swojego konta, czytelnik jest zobowiązany do wprowadzenia  własnego hasła składającego się z 8 znaków.
7. Czytelnik jest zobowiązany do dokonywania zmiany swojego 8. znakowego hasła przynajmniej raz na miesiąc.

§ 7

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych oraz  zabezpieczenia ich przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniami.
2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Książka poważnie uszkodzona nie powinna być wypożyczona, a drobne uszkodzenia powinny być odnotowane na elektronicznej karcie książki.

§ 8

1. W przypadku nie zwrócenia  w terminie wypożyczonych książek czytelnik otrzymuje indywidualne upomnienie pisemne lub telefoniczne.
2. W przypadku gdy czytelnik odmówi zwrotu wypożyczonych książek biblioteka dochodzić będzie swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 § 9

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany odkupić zagubioną, uszkodzoną lub zniszczoną książkę.
2. W przypadku, gdy odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zwrócić jej aktualną wartość:

 • w przypadku książki beletrystycznej 2-krotną aktualną jej wartość rynkową,
 • w przypadku książki popularno-naukowej 3-krotną aktualną jej wartość rynkową.

3. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, w porozumieniu z bibliotekarzem, dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości i podobnej treści przydatną w bibliotece.
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi odpowiedzialność za całość dzieła.

 § 10

1. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekarza co najmniej na 2 dni przed terminem jej wycofania.
2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki, nieodebrana kaucja zostanie zaliczona na poczet dochodów biblioteki. W przypadku nie zwrócenia książki  kaucja przeznaczona zostanie na pokrycie  kosztów jej odkupienia.

§ 11
Korzystanie z Czytelni

1. Na miejscu ze zbiorów czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy i mieszkańcy miasta, gminy i okolicy.
2. Prawo do korzystania z czytelni czytelnik uzyskuje po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin, który stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu czytelni.
3. Z księgozbioru podręcznego czytelni można korzystać tylko na miejscu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na ściśle określony czas, pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu po uprzednim ich odnotowaniu przez bibliotekarza i potwierdzeniu wypożyczenia  przez czytelnika na ręcznej Karcie czytelnika.
5. Książki z działu literatury regionalnej można wypożyczać na okres do 7 dni.
6. Czytelnik posiada swobodny dostęp do czasopism bieżących, z których może korzystać na miejscu i wypożyczyć do domu.
7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 20 egz. czasopism na okres nie dłuższy niż 7 dni.
8. Dzienniki z dnia bieżącego są dostępne tylko na miejscu.

§ 12

1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do :

 • odkupienia  zniszczonych materiałów bibliotecznych, lub
 • zapłacenia odszkodowania w wysokości 3-krotnej rzeczywistej wartości zniszczonych materiałów bibliotecznych.

2. Za wszelkie szkody wyrządzone przez czytelników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 13

1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książkę lub czasopismo ponad określony termin, otrzymuje imienne upomnienie pisemne lub telefoniczne.
2. Jeżeli czytelnik odmówi zwrotu wypożyczonych materiałów, biblioteka dochodzić będzie swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 14

1. Biblioteka wykonuje  odpłatnie kserokopie zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.), która pozwala na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów nie większych niż 1 arkusz  wydawniczy, tj. (22 strony A4).  2. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:

 • całych książek,
 • druków rzadkich,
 • egzemplarzy w złym stanie technicznym,
 • książek i czasopism oprawnych, których grzbiety mogą ulec uszkodzeniu podczas kopiowania,
 • publikacji z zastrzeżeniem praw autorskich i wydawniczych.

Dostęp do Internetu
§ 15

1. W czytelni w Kórniku i Filii Biblioteki w Bninie można bezpłatnie korzystać z Internetu na zasadach określonych w  Regulaminie korzystania ze stanowiska komputerowego.
2. Wykonywanie wydruków z Internetu jest odpłatne.
3. W Wypożyczalni dla Dorosłych czytelnik może korzystać z czytelni internetowej Ikonka.
4. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników przy komputerze.

§ 16
Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie czytelnikom materiałów bibliotecznych, których biblioteka nie posiada.
2. Koszty przesyłki materiałów bibliotecznych ponosi czytelnik.
3. Książki sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni.
4. Okres wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca.
5. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy książki uzyskane droga wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi wszystkie konsekwencje związane z  koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 17
Postanowienia końcowe

 1. Biblioteka pobiera :

 • kaucję na zabezpieczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • odszkodowania za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych,
 • zwrot kosztów przesyłki materiałów bibliotecznych,
 • opłaty za dyskietki do przegrania informacji z Internetu,
 • opłaty za usługi kserograficzne,
 • opłaty za wydruki z Internetu.

2. Zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1 oraz wysokość tych opłat określa Dyrektor Biblioteki odrębnym Zarządzeniem.

§ 18

1. Czytelnik wyrażający wolę korzystania ze zbiorów biblioteki zgadza się na przetwarzanie przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku i jej Filię w Bninie jego danych osobowych.
2. Czytelnik zastrzega sobie prawo do ich sprawdzenia i poprawienia.
3. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i mogą być wykorzystywane wyłącznie do egzekwowania  zwrotu materiałów bibliotecznych, statystyki i promocji czytelnictwa.
4. Czytelnik ma prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji wykorzystywania ich w innym celu niż te ujęte w ust. 3.

§ 19

1. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
2. Dzieci do lat 6-ciu mogą przebywać w bibliotece tylko w obecności osób starszych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
3. Za mienie prywatne czytelnika biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Czytelnik ma prawo do złożenia pisemnego zażalenia wzgl. życzenia.
5. Korzystanie na terenie biblioteki z własnego przenośnego komputera (laptopa) może odbywać się za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, uszkodzenie komputera lub utratę danych związanych z korzystaniem komputera (laptopa) na terenie biblioteki.
7. Czytelnik nie może skanować na własnym sprzęcie udostępnianych w bibliotece zbiorów bibliotecznych.

§ 20

1. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Kórniku i jej Filii w Bninie i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania Regulaminu do wglądu czytelnikowi na każde jego życzenie, a w szczególności przy zapisie do biblioteki.

§ 21

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych  przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci, Czytelni i Filii Biblioteki w Bninie.
2. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na uzasadniony wniosek Bibliotekarzy.
3. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku.

Strefa czytelnika