Regulamin korzystania ze zbiorów

utworzone przez | mar 7, 2021

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W KÓRNIKU

ORAZ

FILII W KÓRNIKU/BNINIE

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Kórniku oraz Filii w Kórniku/Bninie określa prawa oraz obowiązki Użytkowników korzystających z ich zbiorów i usług.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

        Regulaminie oznacza to Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w

        Kórniku oraz Filii w Kórniku/Bninie;

        Bibliotece oznacza to Bibliotekę Publiczną w Kórniku oraz Filię w Kórniku/Bninie;

        Materiałach bibliotecznych oznacza to książki drukowane, audiobooki, czasopisma.

 

2. Prawo i warunki korzystania

 

 1. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Do korzystania z usług Biblioteki upoważnia ważna Karta Czytelnika.
 3. W bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji czytelników. Każdy nowo zarejestrowany użytkownik otrzymuje Kartę Czytelnika, która jest aktualna przez jeden rok kalendarzowy i podlega corocznemu prolongowaniu.
 4. Karta Czytelnika wydawana jest bezpłatnie. Za zniszczenie lub zagubienie karty odpowiada Użytkownik, który ponosi również koszty wydania każdej nowej karty w wysokości 5 zł.
 5. Osoby pełnoletnie przy zapisie zobowiązane są do:
 6. okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, numerem PESEL i podania aktualnego adresu zamieszkania  i adresu do korespondencji oraz podania pozostałych danych niezbędnych do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (adres e-mail, numer telefonu itp.)
 7. złożenia podpisu na karcie zobowiązania potwierdzającego podane dane, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
 8. Przedłużenie ważności Karty Czytelnika następuje po aktualizacji danych Czytelnika na Karcie zobowiązania oraz sprawdzeniu ich z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 9. W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty Czytelnika Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Bibliotekę.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Czytelnika przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia jej przez właściciela.
 11. Za użytkowników niepełnoletnich odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach w danych osobowych (nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i innych).
 13. W przypadku trudności z identyfikacją Użytkownika, bibliotekarz ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.
 14. W wyjątkowych okolicznościach Użytkownik może upoważnić inną osobę do posługiwania się swoją Kartą Czytelnika i wypożyczania na jego konto wybranych materiałów bibliotecznych, odbioru rezerwacji i zwrotu książek podpisując odpowiednie upoważnienie na karcie zobowiązania.
 15. Biblioteka na pisemny wniosek Użytkownika może usunąć jego dane z bazy użytkowników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z tego Regulaminu, a Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Karty Czytelnika.
 16. Użytkownik może korzystać z internetowego konta czytelnika. Na wskazany w Karcie zobowiązania adres e-mailowy przesłane zostanie jednorazowe hasło uprawniające do zalogowania się do internetowego konta czytelnika w katalogu on-line Biblioteki.
 17. Po zalogowaniu się do internetowego konta czytelnika Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła, które musi zawierać przynajmniej 8 znaków (duże, małe litery, cyfry i znaki specjalne) i być zmieniane raz w miesiącu.
 18. Użytkownik przez internetowe konto czytelnika może każdorazowo sprawdzić stan swojego konta, termin zwrotu wypożyczonych książek oraz zarezerwować i zamówić materiały biblioteczne.

 

3. Zasady obowiązujące w Wypożyczalni

 

 1. Początkowy limit wypożyczeń w Bibliotece wynosi 5 woluminów książek/audiobooków. Istnieje możliwość zwiększenia limitu do 10, a w dziale dziecięcym do 20 woluminów książek/audiobooków w przypadku, jeśli Użytkownik oddaje wypożyczane materiały biblioteczne przed upływem terminu oraz wypożycza regularnie.
 2. W uzasadnionych przypadkach ilość wypożyczanych książek/audiobooków może być zwiększona.
 3. Książki/audiobooki wypożycza się na okres 35 dni. Przed upływem terminu zwrotu można je trzykrotnie prolongować o następne 14 dni, ale tylko pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.
 4. Prolongaty można dokonywać podczas wizyty w Bibliotece i telefonicznie. Użytkownicy posiadający internetowe konto czytelnika mogą przedłużyć termin zwrotu książek/audiobooków na swoim koncie w katalogu on-line, ale nie później niż 3 dni przed upływem terminu ich zwrotu.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Użytkownik, który zalega z terminowym zwrotem książek/audiobooków w jednej placówce, nie będzie mógł dokonywać wypożyczeń w drugiej placówce.
 7. Jeżeli Użytkownik przetrzymuje wypożyczone materiały biblioteczne, bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych książek/audiobooków do dwóch sztuk.
 8. Użytkownik może zarezerwować książki/audiobooki, które są dostępne w Bibliotece.
 9. Rezerwację/zamówienie można zgłosić telefonicznie, e-mailowo do działu, w którym książka/audiobook jest dostępna lub dokonać jej przez internetowe konto czytelnika w katalogu on-line.
 10. Na prośbę Użytkownika bibliotekarz na miejscu w Bibliotece może zamówić materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone.
 11. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać złożone wcześniej zamówienie.
 12. Użytkownik na podany na Karcie zobowiązania adres e-mailowy będzie otrzymywał powiadomienia o zbliżającym się terminie oddania materiałów bibliotecznych i odbiorze rezerwowanych książek/audiobooków.
 13. Zarezerwowane materiały biblioteczne Użytkownik powinien odebrać w terminie do 14 dni
 14. Rezerwacja po upływie 14 dni jest anulowana.
 15. Bibliotekarz na prośbę Użytkownika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogu on-line, itp.

 

4. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zabezpieczenia ich przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniami.
 2. Użytkownik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Użytkownik.
 4. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych Użytkownik zobowiązany jest do:
 5. odkupienia tego samego tytułu książki/audiobooka, lub
 6. odkupienia innych przydatnych w Bibliotece materiałów bibliotecznych, ustalonych z bibliotekarzem, lub
 7. zapłacenia kwoty aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału bibliotecznego.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za całość dzieła.
 9. Za wszelkie szkody wyrządzone przez niepełnoletnich Użytkowników odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych

 1. W przypadku niezwrócenia w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych (dotyczy to również książek i czasopism z czytelni), Użytkownik otrzymuje indywidualne upomnienie e-mailowe, telefoniczne, sms-owe lub listowne.
 2. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. W przypadku gdy Użytkownik odmówi zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka dochodzić będzie swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

6. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

 1. Użytkownik może złożyć w formie pisemnej zamówienie na książki, których Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach.
 2. Biblioteka sprowadza zamówione książki z innej biblioteki w ramach tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Książki sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni.
 4. Termin zwrotu wypożyczenia książek określa Biblioteka wypożyczająca.
 5. Użytkownik, który uszkodzi lub zniszczy książki wypożyczone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie
  w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

 

7. Korzystanie ze zbiorów Czytelni

 

 1.   Na miejscu ze zbiorów czytelni mogą korzystać zarejestrowani w Bibliotece Użytkownicy.
 2.  Prawo do korzystania z czytelni Użytkownik uzyskuje po okazaniu Karty Czytelnika lub w przypadku jej braku dowodu tożsamości, wpisaniu się do zeszytu odwiedzin, który stanowi jednocześnie zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania regulaminu czytelni.
 3. Z księgozbioru podręcznego czytelni można korzystać tylko na miejscu.
 4. Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania m.in. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na ściśle określony czas, pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu po uprzednim ich odnotowaniu przez bibliotekarza i potwierdzeniu wypożyczenia przez Użytkownika na papierowej Karcie Czytelnika.
 6. Użytkownik posiada swobodny dostęp do czasopism bieżących, z których może korzystać na miejscu lub wypożyczyć do domu.
 7. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 10 egz. czasopism. Dzienniki i tygodniki na okres do 7 dni, a pozostałe na 14 dni.
 8. Dzienniki z dnia bieżącego są dostępne tylko na miejscu.
 9. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Użytkownik i mają zastosowanie zapisy zawarte w 4 ust. 4-6.
 10. W przypadku przetrzymywania książek lub czasopism ponad określony termin mają zastosowanie zapisy zawarte w 5 ust. 1-3.

   

  8. Przepisy porządkowe

   

  1. Wszelkiego rodzaju skargi, wnioski i zażalenia Użytkownicy mogą zgłaszać w formie pisemnej do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku.
  2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki.
  3. Na terenie Biblioteki osób korzystających z jej usług obowiązuje:
  4. zachowanie ciszy i porządku,
  5. wyciszenie dzwonka telefonu komórkowego,
  6. zakaz palenia papierosów i e-papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających,
  7. spożywania posiłków i napojów,
  8. Dzieci do lat siedmiu mogą przebywać w Bibliotece tylko w obecności osób starszych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
  9. Za mienie prywatne Użytkownika i ewentualną kradzież, uszkodzenie mienia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
  10. Korzystanie na terenie Biblioteki z własnego przenośnego komputera (laptopa) może odbywać się za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
  11. Użytkownik nie może skanować na własnym sprzęcie udostępnianych w Bibliotece materiałów bibliotecznych.
  12. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu osoby przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
  13. W czasie gdy w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów i usług bibliotecznych Biblioteki.
  14. Bibliotekarz może odmówić obsługi Użytkownika niestosującego się do przepisów tego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających oraz zachowującego się głośno i agresywnie.

   

  9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

   

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Biblioteka Publiczna w Kórniku.
  2. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ODO oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO i mogą być przetwarzane w celu:

  – rejestracji i ochrony wypożyczanych zbiorów,

  – egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

  –  prowadzenia statystyki bibliotecznej.

  1. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych Użytkowników.
  2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna dostępna na miejscu w Bibliotece i na stronie internetowej Biblioteki.

  10. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
  3. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Ostateczne prawo decyzji w sprawach nieobjętych w Regulaminie i Kodeksie Cywilnym przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.